നന്മ എന്ന കലാസംഘടനയുടെ യോഗം ഇന്ന് ത്രശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പുത്തൻപീടികയിൽ ചേർന്നു... പഴയ കാല സിനിമാ പ്രവർത്തകനും, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്മായ വിശ്വൻ പുത്തൻപീടികയെ നന്മ പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചു

Special

Comments