സോമശേഖര ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തോടു അനുബന്ധിച്ചു സൗജന്യ സാമ്പാര വിതരണം നടന്നു

Comments